Cennik Usług

Cennik Usług Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie:

 

1.Opłata wpisowa od nowego kandydata na członka Cechu - 100zł/jednorazowo.

 

2.Powtórna opłata wpisowa od kandydata, który już byk członkiem Cechu - 200zł /jednorazowo.

 

3.Składka członkowska dla członka Cechu- 30zł/miesięcznie.

 

4.Składka członkowska dla członka cechu-emeryta nieprowadzącego działalności gospodarczej -30zl/rocznie.

 

5.Opłata za spisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - 50zł/jednorazowo. Opłatę uiszcza rodzic ucznia lub na własne życzenie pracodawca.

 

6.Opłata manipulacyjna za wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika, odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy - 100zł/ za jedno zaświadczenie.

 

Opłaty i składki można uregulować w biurze Cechu lub przelewem na konto nr 81 8951 0009 0000 1922  2000 0010