Cennik Usług

Cennik Usług Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie:

 

1.  Opłata wpisowa od nowego kandydata na członka Cechu - 100zł/jednorazowo.

 

 2.  Powtórna opłata wpisowa od kandydata, który był już członkiem Cechu -   400zł /jednorazowo.

 

3.  Składka członkowska dla członka Cechu- 40zł/miesięcznie.

 

4.  Składka członkowska dla członka cechu-emeryta nieprowadzącego działalności gospodarczej -30zl/rocznie.

 

5.  Opłata za spisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - 50zł/jednorazowo.

Opłatę uiszcza rodzic ucznia lub na własne życzenie pracodawca.

 

6.  Opłata manipulacyjna za wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika, odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy - 100zł/ za jedno zaświadczenie.

 

7. Koszty związane z wniosek o zwrot refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracownika młodocianego   - 30zł/  za kwartał od 1 ucznia

 

8.  Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia do Gminy

         -100,00/ za osobę

 

Opłaty i składki można uregulować w biurze Cechu

lub przelewem na konto nr 81 8951 0009 0000 1922  2000 0010