Członkowie Cechu - informacje

1. Członkami Cechu mogą być:

 

a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą tj.

mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy;

 

b) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie

wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej –

jeżeli spełniają indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1

ppkt a;

 

2. Za zgodą samorządu Cechu członkami Cechu mogą być także:

 

a) małżonek lub zstępny rzemieślnika, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej w zakresie

rzemiosła,

 

b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące

rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników;

 

c) osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą deklarujące

pomoc na rzecz Cechu i wspierające Cech w realizacji celów

statutowych.

 

3. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach

określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników

młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle

obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu,o ile nie jest członkiem

właściwej Izby rzemieślniczej.