Składki ZUS przedsiębiorcy

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2019 od podstawy (4765,00x60%)-2859,00

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
558,08 228,72 70,05 47,75 904,60

Fundusz Pracy  2,45%

70,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019 9% - 342,32 zł
7,5% - 294,78 zł

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2019 roku opłacają składkę od podstawy 675,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2250 x 30%)

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
131,76 54,00 16,54 11,27 213,57
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: ZMNIEJSZONE SKŁADKI ZUS OD PRZYCHODÓW - OD 01.01.2019

Osoby które osiągnęły obrót roczny (przez 12 miesięcy) w roku 2018 w granicach 8 100,00 - 63 000,00 mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Należy pamiętać że płacąc niższą składkę ZUS otrzymamy też odpowiednio niższe świadczenia z ZUS. Bliższe informacje w biurze Cechu.

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS