Wstąp do Cechu - przydatne informacje

Zgodnie z art. 2  Ustawy o rzemiośle (Dz. U Nr 17 poz. 92/1989 z późniejszymi zmianami -  rzemieślnikiem jest osoba fizyczna (lub spółka osób fizycznych)  wykonująca w swoim imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Członkami Cechu są przede wszystkim rzemieślnicy zatrudniający pracowników młodocianych, ponieważ zgodnie z wyżej cytowana Ustawą, rzemieślnicy szkolący uczniów obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami  Cechu lub Izby Rzemieślniczej.

Tak więc zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników, a przede wszystkim tych którzy szkolą uczniów.
Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu  składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu w której zobowiązuje się po podjęciu pozytywnej uchwały przez Zarząd:

  • wpłacić opłatę wpisową w kwocie 100,- zł,
  • przedłożyć  dowody kwalifikacji zawodowych,
  • przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów  (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dowody),
  • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, obecnie  -  30zł/miesięcznie
  • osobiście uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach,  spotkaniach integracyjnych  oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności  na WZ podporządkować się jego uchwałom. 

 

Deklaracja do pobrania w formacie :

 

Ankieta do pobrania w formacie: