Informacje o Cechu

Historia Cechu

 

Powołany do życia 20 czerwca 1953 roku Cech Rzemiosł Różnych w Czarnkowie zrzeszał rzemieślników wszystkich zawodów z terenu powiatu czarnkowskiego.Pracami Cechu kierował wybrany komisarycznie Zarząd, na czele którego stanął Tadeusz Małecki- mistrz instalatorstwa elektrycznego. W pierwszych wolnych wyborach władz cechowych w 1956 roku stanowisko Starszego Cechu powierzono mistrzowi stolarskiemu, Kazimierzowi Polarczykowi. Od  roku  1971 Cech posiadał swoją własną siedzibę, wyremontowaną dzięki ofiarności rzemieślników przy Placu Wolności 1.Czarnkowski Cech sumiennie spełniał swoje obowiązki statutowe.Członkowie Cechu brali licznie udział w czynach społecznych na rzecz miasta, nie szczędzili datków na budowę i wyposażenie szkół i pomoc dla Domu Dziecka. Przy Cechu działała aktywnie świetlica młodzieżowa oraz biblioteka z pokaźnym zbiorem książek. Prawdziwą chlubą czarnkowskiego Cechu był chór rzemieślniczy "HARMONIA" prowadzony przez Maksymiliana Kubackiego.             

W nową społeczno-gospodarczą i polityczną rzeczywistość wprowadził rzemieślników cechmistrz Władysław Wieczorek - mistrz kołodziejski. 

 

Obecnie nasz Cech zrzesza 100 członków w 20 branżach zawodowych. Starszym Cechu od roku 2014 jest mistrz stolarstwa Krzysztof Fórman. Kierownikiem biura jest Renata Bukowska

 

Do podstawowych zadań statutowych Cechu należy:

  • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych,
  • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych (od spisania umowy do zdania egzaminu czeladniczego),
  • pomoc w sporządzenie w imieniu członków  umów i wniosków  do OHP o wypłatę refundacji wynagrodzeń uczniowskich
  • prowadzenie ubezpieczenia grupowego w imieniu TU Compensa dla rzemieślników i pracowników rzemiosła oraz członków ich rodzin,