Wynagrodzenie uczniów

 

 

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło - 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 

Okres

1.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

266,57 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

319,89 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

373,20 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

213,26 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

266,57 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,02 zł

26,02 zł

rentowe

17,33 zł

4,00 zł

chorobowe

-

6,53 zł

wypadkowe

x*)

-

319,89 zł
(II rok nauki)

emerytalne

31,22 zł

31,22 zł

rentowe

20,79 zł

4,80 zł

chorobowe

-

7,84 zł

wypadkowe

x*)

-

373,20 zł
(III rok nauki)

emerytalne

36,42 zł

36,42 zł

rentowe

24,26 zł

5,60 zł

chorobowe

-

9,14 zł

wypadkowe

x*)

-

213,26 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

20,81 zł

20,81 zł

rentowe

13,86 zł

3,20 zł

chorobowe

-

5,22 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.