EGZAMINY CZELADNICZE W 2023 roku.

Aktualności

  • Dodano: 2021-11-09

EGZAMINY CZELADNICZE W 2023 roku.


.

Cech Rzemiosł Różnych w Czarnkowie uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Powyższe rozwiązanie prawne ma celu mobilizowanie uczniów i spowodowanie przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.

Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego), a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

UWAGA!!!

Dokumenty do egzaminu czeladniczego OBOWIĄZKOWO należy złożyć w biurze Cechu do dnia 15 lutego 2022r.

 

W załączeniu otrzymali Państwo nowy-obowiązujący wniosek na egzamin czeladniczy, który uczeń musi wypełnić, podpisać i obowiązkowo potwierdzić w szkole, do której uczęszcza.

Opieczętowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami pracodawca składa w biurze Cechu do dnia 15 lutego br.

Na drugiej stronie wniosku (u góry) widnieją załączniki które należy dołączyć do wniosku:

- fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),

- oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej na Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu nr konta 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699 z podaniem imienia i nazwiska zdającego, koszt egzaminu czeladniczego wynosi:.   870,25

- kserokopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę (druk zaświadczenia w załączeniu),

- w przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

 

Wniosek na egzamin oraz druk zaświadczenia można również pobrać z zakładki: egzaminy czeladnicze na stronie Izby: www.irpoznan.com.pl lub Cechu: www.czarnkow.icech.pl

Druki można otrzymać także w biurze Cechu.


Najnowsze informacje

Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników

1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia...

Czytaj więcej

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej