nowe zasady egzaminowania w 2023 roku

Aktualności

  • Dodano: 2023-04-20

nowe zasady egzaminowania w 2023 roku


zasady egzaminowania

Procedury egzaminacyjne od 1 marca 2023 r.


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz komunikatem Związku Rzemiosła Polskiego tymczasowe zasady egzaminowania wprowadzone na czas pandemii przestają funkcjonować.
W związku z powyższym od 1 marca 2023 r. powracamy do przeprowadzania egzaminów w oparciu o dotychczasowe procedury organizacji egzaminów. Oznacza to, iż etap praktyczny egzaminu może trwać w zależności od zawodu od 120 minut do maksymalnie 3 dni, nie więcej niż 8 godzin dziennie, a część ustna i pisemna egzaminu zdawana jest w pełnym zakresie. Szczegółowe informacje nt. wymagań egzaminacyjnych można znaleźć w informatorach dla kandydatów przystępujących do egzaminu dostępnych pod poniższym linkiem:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html
Jednocześnie przypominamy uczniom realizującym praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych, o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego przed komisją egzaminacyjną Izby.
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z:
1)  zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
2)  art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.).

 

Młodociani pracownicy, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klasy III branżowej szkoły I stopnia – składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego. W związku z powyższym prosimy o składanie kompletów dokumentów na egzamin do 15 marca 2023 r.
 

Kandydaci ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej składają komplet dokumentów do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika. Kandydaci realizujący przyuczenie do wykonywania określonej pracy powinni składać dokumenty do egzaminu sprawdzającego w ostatnim miesiącu trwania przyuczenia.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż obowiązkowe jest podawanie na wniosku do egzaminu numerów telefonów komórkowych do kandydatów do egzaminu, ponieważ jest to niezbędne do zawiadamiania o terminie egzaminu oraz ogłoszeniu wyniku egzaminu. Konieczne jest również dołączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do egzaminu.
Informujemy, iż laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (pod warunkiem, iż regulamin konkursu zawodowego został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego). Zwolnienie będzie możliwe w przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączy dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.
Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r poz. 232 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzenia egzaminu zdawanego w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty egzaminu poprawkowego.
Do egzaminu zostanie dopuszczona osoba, której wniosek o dopuszczenie do egzaminu zostanie prawidłowo wypełniony i przesłany wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz załączników zamieszczony jest na druku wniosku). Nowe druki wniosków można pobrać pod poniższym linkiem:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu.html
Przypominamy, iż kserokopie wszystkich przyjmowanych dokumentów powinny zostać uwierzytelnione na podstawie wglądu w oryginały tych dokumentów.
Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania odzieży roboczej podczas egzaminu praktycznego (zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w danym zawodzie). Odzież ta jest niezbędna do przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu, a brak jej posiadania będzie skutkował nie dopuszczeniem do wykonywania zadań egzaminacyjnych. Warto też podkreślić ważność egzaminu galowym strojem podczas etapu teoretycznego egzaminu.
Zachęcamy też do udziału w e-lerningowych kursach przygotowujących do egzaminu czeladniczego opracowanych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych, dostępnych na platformie Zawodowcy.org dostępnej pod poniższym linkiem:
https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/
Materiały zostały stworzone zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych i umożliwiają lepsze przygotowanie się do egzaminów.   

 


Najnowsze informacje

Wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników

1 września 2023 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu. Wzrosną także wynagrodzenia...

Czytaj więcej

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej