Wypłata wynagrodzenia młodocianym pracownikom za okres zwolnienia ze świadczenia pracy (COVID-19)

Aktualności

  • Dodano: 2021-04-22

Wypłata wynagrodzenia młodocianym pracownikom za okres zwolnienia ze świadczenia pracy (COVID-19)


W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypłat wynagrodzenia młodocianym pracownikom za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w związku z pandemią COVID - 19 Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że: Z wyjaśnień przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Komendy Głównej OHP w dniu 22 kwietnia 2020 r., wynika, że na mocy przepisu zawartego w art. 15 f ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) pracodawca zwalnia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego, jednak przepis ten nie gwarantuje pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może z własnej woli wypłacić pracownikowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę, w całości lub w części - będzie to bowiem działanie korzystniejsze niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia pracodawca zachowuje prawo do refundacji na mocy zawartej z OHP umowy. Ponadto przypominam, że pracodawca, który jest zwolniony z opłacania składek ZUS musi złożyć z wnioskiem rozliczeniowym oświadczenie, w którym znajduje się informacja potwierdzająca zwolnienie. Jest to informacja niezbędna przy sprawdzaniu prawidłowości naliczenia wynagrodzeń. Zawieszenie działalności gospodarczej na czas trwania pandemii a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie: niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych; ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego; stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.


Najnowsze informacje

PRACODAWCY I PRACOWNICY MŁODOCIANI !!!

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej

Uwaga !!! Pracodawcy i pracownicy młodociani !!!

Od 26 kwietnia wszyscy pracownicy młodociani wracają na praktyki !!! (uczniowie w zawodzie FRYZJER również)...

Czytaj więcej